Wójt Gminy:
Janusz Bojkowski

Zadania Wójta:
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa a w szczególności:
    1. opracowuje i przedstawia Radzie wszystkie sprawy, o których stanowi Rada oraz przygotowuje 
        projekty uchwał w tych sprawach,
    2. przedkłada wniosek o zwołanie sesji Rady,
    3. wykonuje uchwały Rady,
    4. określa sposób wykonywania uchwał,
    5. ustala plan wykonania budżetu, informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i 
        wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej,
    6. gospodaruje mieniem komunalnym,
    7. zaciąga zobowiązania w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do 
        wysokości ustalonej przez Radę,
    8. podejmuje uchwały o wydatkach koniecznych a nie uwzględnionych w budżecie,
    9. rozstrzyga o występowaniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem 
         mieniem komunalnym, 
    10. powołuje komisję przetargową, dokonującą wyboru oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne,
    11. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
    12. udziela pełnomocnictwa do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi i udziela zgody na 
          dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
    13. wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw i porozumień zawartych 
          przez Gminę, o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego organu Gminy,
    14. określa zakres spraw, które może powierzyć Zastępcy do wykonywania w jego imieniu.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem oraz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wójt powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

A ponadto Wójt:
    1. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
    2. składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem gminnym,
    3. opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza pogotowie i alarm 
        przeciwpowodziowy,
    4. zarządza ewakuację z obszarów zagrożonych w przypadku braku możliwości usunięcia 
        bezpośredniego zagrożenia niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.