Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 408) organizator zgromadzenia na podstawie art. 22 ustawy w ramach postępowania uproszczonego zawiadamia gminne centrum zarządzania kryzysowe nie wcześniej niż na 30 dni i nie póżniej niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia , podając :

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
  2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego
Urząd Gminy w Postominie
Postomino 30
76-113 Postomino
pokój numer 27 (piętro)

tel.: 59-846-44-68
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel.: 515-17-41-09
w pozostałe dni

email: ug@postomino.pl