obrazek

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są:
 - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
 - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B",
 - dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
 - dzienniki urzędowe urzędów centralnych
 - wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej:

http://dziennikiurzedowe.gov.pl/