Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Postomino udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

obrazek

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy Postomino na platformie ePUAP
(skrytka: /postomino/skrytka)

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Postomino za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Postomino:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego" bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
- Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

ug@postomino.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Postomino na następujących nośnikach danych:
- Pamięć masowa USB
- Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Postomino:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF, XLS
- ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
- CSV
- TXT
- TIF, JPG, PNG
- PDF
- ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.