Podstawa prawna:
art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Postomino pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20  mieszkańców gminy.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Zgłoszenie składa się w biurze obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu Gminy w Postominie 7.30-15.30 lub korespondencyjne na adres Postomino 30, 76-113 Postomino do (przy czym decyduje data wpływu do urzędu).

Termin sesji, podczas której obędzie się debata zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Postomino www.postomino.pl.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.