Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Postomino

Kolorowy pasek

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty)

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania nr 6 - poniżej).

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od  dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Opis procedury:
W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek z załączonymi dokumentami (druk do pobrania nr 1 - poniżej) w formie podania w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
5. Oświadczenie pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
oraz dodatkowo (od sierpnia 2012) w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis (ust.11 w nowelizowanym art. 70b ustawy o systemie oświaty):
8. Wypełnionego formularza  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (druk do pobrania nr 2  - poniżej) i w związku z tym:
   - sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę pełnej rachunkowości,
   - zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami i podatkami w  przypadku nie prowadzenia przez wnioskodawcę pełnej rachunkowości.
9. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 3 - poniżej), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 4 - poniżej).

Ważne informacje:

Należy pamiętać:
1. Dzień udzielenia pomocy „de minimis”, to dzień wystawienia decyzji (powoduje to, iż pracodawca składający wniosek od sierpnia 2012r., jest zobowiązany złożyć również dokumenty o których mowa powyżej).
2. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
1. w przypadku nauki zawodu - 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:
Mirosława Lemtis-Gawęda
Inspektor ds. działalności gospodarczej i bezrobocia
Tel. 59 846 44 46; 59 810 85 17
e-mali: edg@postomino.pl

 

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Znowelizowany art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie MENiS z dnia. 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 7),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.),
5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004, Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

Załączniki

Druk 1 - Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (400.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk 3 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk 5 - Oświadczenie (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk 6 - ZGŁOSZENIE zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Lemtis-Gawęda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Modliszewski
Data wprowadzenia:2013-10-17 12:25:20
Opublikował:Jarosław Modliszewski
Data publikacji:2013-10-17 12:58:14
Ostatnia zmiana:2013-10-17 13:02:27
Ilość wyświetleń:1535

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij